Giúp mình bài toán lớp 5 này! Sớm mai phải trả lời rồi!!!!?

Một người bán trứng. Lần 1 bán được 5/9 số trứng. Lần 2 bán được 4/5 số còn lại. Còn lại 8 quả. Tính: a) Số trứng đem band; b) Số trứng bán mỗi lần
2 câu trả lời 2