Lấy sợi dây cột số 11 lại để hy vọng một ngày nữa sẽ không trôi qua, thế nhưng, quả thật thời gian không bao giờ ngừng lại.G9!?

1 câu trả lời 1