"Câu hỏi đã xóa: Giọt lệ tình, bạn có cái link hay lắm, làm minh suy nghĩ mãi. Hãy đợi đấy, ngộ sẽ báo.. . . chù.?". Bị bcvp đấy! ? ? ?

2 câu trả lời 2