Kkk, cuối cùng thì bọn bcv ngu ngô đần độn đã ló mặt. Show your true color, guys. Bye Bye.?

1 câu trả lời 1