Hình nâng cao lớp 8... help me. :(?

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Lấy E thuộc AC sao cho góc ABE = 15 độ. tia đối tia CE lấy F sao cho CF = CE.
Tính góc CBF? :((
2 câu trả lời 2