Bạn nghĩ gì khi Một Người Nào Đó cho rằng việc quản lý trang Web chẳng hạn như Yahoo Hỏi Đáp này..quá dễ dàng..để?

Cập nhật: Có thể muốn GIAO CHO AI THÌ GIAO ?!
7 câu trả lời 7