Bốn bức tường vây lấy thời trai trẻ.?

Khói sương đêm phủ bạc mái đầu xanh
Năm tháng qua u sầu còn không dứt.
Vậy mà:
Bốn mươi mùa xuân không ngỡ đã cận kề.
Ps: Đạo Của Lãng Khách.
5 câu trả lời 5