Giờ này, bạn đang nghĩ ji?

Hoặc này hoặc nọ, hoặc đơn giản là "không cảm xúc";))
4 câu trả lời 4