HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!?

6, Hãy nêu cách thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1939) của nước Mĩ, Anh, Pháp và Đức, Italia, Nhật Bản? 7, Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á? Cách mạng Trung Quốc những năm 1919-1939? 8, Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào? (Ở Đông Dương: Ở... hiển thị thêm 6, Hãy nêu cách thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1939) của nước Mĩ, Anh, Pháp và Đức, Italia, Nhật Bản?
7, Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á? Cách mạng Trung Quốc những năm 1919-1939?
8, Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào? (Ở Đông Dương: Ở Lào, Campuchia, Việt Nam và ở hải đảo Dông Nam Á: In-đô-nê-xi-a)
4 câu trả lời 4