Trước nguy cơ chủ nghĩa phát xít phát triển, thái độ của các nước lớn như thế nào? (Đặc biệt là Mỹ) Ai biết rõ câu này thì chỉ em với. Pls?

2 câu trả lời 2