Từ ơi trong câu :"bác đã đi rồi sao bác ơi!" thuộc thành phần gì?

từ ơi trong câu :"bác đã đi rồi sao bác ơi!" thuộc thành phần gì?
6 câu trả lời 6