Ai giúp em vs!!!!!!!!!!!!!!!?

viết đoạn văn về vấn đề gia tăng dân số ảnh hưởng tới đời sống xã hội có sử dụng câu ghép , dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm
2 câu trả lời 2