Các bạn ơi!!! hãy giúp mình bàn luận hai câu "gần mực thì đen gần đèn thì sáng" và "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" nhá?

3 câu trả lời 3