Câu nào đồng nghĩa câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn?

7 câu trả lời 7