Tình đến tình đi vì tình là ji??

Tình có phai dần theo thời gian không?
4 câu trả lời 4