"Khỉ đuôi cong nằm cong đuôi." Mời mọi người đối .?

3 câu trả lời 3