"Khỉ đuôi cong nằm cong đuôi." Mời mọi người đối .?

4 câu trả lời 4