Nhận biét HCl- KCL-na2co3 mà ko dùg thêm thuốc thử?

4 câu trả lời 4