"Miếng ngon nhớ lâu , đòn đau nhớ dời " . Là gì mà Cần phải quỳ ?

5 câu trả lời 5