"Miếng ngon nhớ lâu , đòn đau nhớ dời " . Là gì mà Cần phải quỳ ?

7 câu trả lời 7