Từ văn bản vượt thác và bằng trí tưởng tượng của mk . hãy tả lại hình ảnh dượng hương thư trong lần vượt thác?

9 câu trả lời 9