Ai giải giúp mình được không. Cần ngay ạ Giải phương trình 4cos x = 4cos^2 x + 5sin^2 x?

4 câu trả lời 4