Nếu mình muốn đi tu nhưng gia đình cấm cản .nhưng lòng mình đã quyết ,như vậy có bị coi là bây hiếu ko?

9 câu trả lời 9