Tại sao tôi không thể vào room để tìm kiếm bạn bè nữa?

6 câu trả lời 6