Tôi đã học massage và săn sóc và săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp 1, tôi đã có gấy chứng nhận để đổi bằng ,tôi nén đổ hay không vì tôi sấp?

Ra nước ngoài
Massage1: 26/11/2013-21/12/2013
Massage 2: 26/12/2013-21/1/2014
Săn sóc da căn bản :11/4/2014-12/2014
Săn sóc da nâng cao: 16/5/2014-11/6/2014
Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp 1: 2/3/2015-27/3/2015
Cập nhật: Tôi không biết nên đổi lấy bằng không ? Vì tôi sấp đi qua nước ngoài , tôi không biết ở bên nước ngoài đó có bằng đó có tác dụng gì không ? " tôi đang cần gấp ý kiến các bạn góp ý kiến "
Cập nhật 2: Tôi đã học nhà văn hoá phụ nữ giấy chứng nhận đó và tôi chung bị học nail còn giấy chứng nhận nail có thể đổi lấy bằng ở bên nước ngoài có tác dụng bằng nail ở Việt nam không ?
Cập nhật 3: Tôi không biết băng nghề nail và massage có tác dụng với nước ngoài không ?
4 câu trả lời 4