Nhưng tôi nghe nói học nghề Việt nam lấy bằng Việt nam qua nước ngoài học bớt thời gian để minh học có phải không?

4 câu trả lời 4