Có những câu hỏi thật là khó hiểu! Không biết tác giả muốn làm cho nó khó hiểu, hay họ không có khả năng làm cho nó dễ hiểu?

28 câu trả lời 28