Lo lắng khi xây cất nhà mới , về nhà mới !?

Chuẩn bị xây dựng nhà có nên đi coi bói không ta?
Mà chắc nên đi há, tại một điều kiên 9 điều lành mà, tránh được gì thì tránh chứ mình có mất gì đâu.
Và đi coi thì nên đi đến chỗ nào để có cái nhìn chính xác cũng như khách quan"
4 câu trả lời 4