Ở mỹ, nhật... nhà có dùg máy lạnh không m.n?

4 câu trả lời 4