Nhờ anh NK Ngưu làm lại bài này với. (bài này anh giải rồi theo em còn chút chưa rõ)?

Cho (O) và điểm A ở ngoài vẽ AB, AC tiếp tuyến vẽ ADE cát tuyến AD < AE, vẽ bán kính OK vuông góc DE tại M, BC cắt DE tại I, KI cắt (O) tại F, AF cắt (O) tại Q. C/m KQ là đường kính của (O) Đây bài giải của Anh. Gọi H là giao điểm BC vs AO ta có: AF.AQ = AC² = AH.AO = AI.AM => FIMQ nội tiếp hay ^KFQ = 90o... hiển thị thêm Cho (O) và điểm A ở ngoài vẽ AB, AC tiếp tuyến vẽ ADE cát tuyến AD < AE, vẽ bán kính OK vuông góc DE tại M, BC cắt DE tại I, KI cắt (O) tại F, AF cắt (O) tại Q.
C/m KQ là đường kính của (O)
Đây bài giải của Anh.
Gọi H là giao điểm BC vs AO ta có:
AF.AQ = AC² = AH.AO = AI.AM => FIMQ nội tiếp hay ^KFQ = 90o => đpcm
(Theo em chưa kết luận được vì O chưa thảng hàng với MQ nên ^QMI không bằng 90 được, chỉ có ^OMI = 90) nhờ anh giải giúp em cần lắm)
5 câu trả lời 5