Đồ súc vật giặc?

Đời mày chỉ biết ăn cướp ăn móc , ăn quỵt ăn rình , mày chạy làng chạy nước không xong thì làm gì có tư cách mở mồm chõ mõ !
6 câu trả lời 6