Mn cho hỏi về ngành hàng hải?

Cao đẳng hàng hải khoa lái tàu ra trường lương trung bình rơi vào bao nhiêu một tháng ak
5 câu trả lời 5