Làm sao để nhận biết tính độc hại của các hóa chất chỉ thông qua quan sát bên ngoài (màu sắc, hình dạng, ...) mà không cần biết tên của nó.?

2 câu trả lời 2