Trong phòng thí nghiệm thường có các chất chuẩn cấp 1, cấp 2, cấp tham khảo. Mấy loại này khác nhau thế nào, ý nghĩa của nó ?

1 câu trả lời 1