Cho n(n≥3) số thực dương a1;a2;...;an thỏa mãn điều kiện: 1 1+a14 + 1 1+a24 +...+ 1 1+an4 =1 Chứng minh rằng:?

Cập nhật: Cho
n(n≥3) số thực dương
a1;a2;...;an thỏa mãn điều kiện:


1
1+a14 +
1
1+a24 +...+
1
1+an4 =1

Chứng minh rằng:
4 câu trả lời 4