Bạn có tin vào Chúa Kitô Jeus con trai của Đức Chúa Trời?

Cập nhật: Hoặc vượt quá
6 câu trả lời 6