Ngôn ngữ tiếng Anh?

Tôi muốn chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh, làm như thế nào?
4 câu trả lời 4