Cây ngải cứu hoặc lá ngải cứa có đem qua nước ngoài được không? Ở mỹ được không ?

3 câu trả lời 3