/mnt/sdcard/DCIM/100MEDIA/IMAG...

Ai chỉ mình làm cái này với
4 câu trả lời 4