Thiên sứ nào quên ngủ?

Chia tay rồi còn dan díu chi anh ?
Những ngày có nhau là những ngày tháng đẹp
Cây lá âm thầm trút trao từng hơi thở
Đâu tiếc nuối gì sống trọn mỗi yêu thương ?
Không có nợ nần gì không phải vấn vương !
7 câu trả lời 7