Ngang bướng hết cỡ?

Mạ mày thương hết cỡ !
5 câu trả lời 5