Ngang bướng hết cỡ?

Mạ mày thương hết cỡ !
3 câu trả lời 3