Bây giờ là 3 giờ khi nào kim giờ và kim phút gặp nhau?

5 câu trả lời 5