Ai giúp e với: 1 khu vực có lượng phát thải SO2?

Ai giúp e với: 1 khu vực có lượng phát thải SO2 là 5,1 triệu tấn/năm. Khoảng 50% lượng này dưới ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết và tạo thành mưa axit cách khu vực khoảng 1000km. Biết lượng mưa trung bình năm 1000mm/năm. Lượng SO2 thay đổi pH của nước mưa ntn?
4 câu trả lời 4