Sin^2x=4 thì x bằng bao nhiêu giúp e với?

6 câu trả lời 6