Làm sao để dùng nhiều trigger cho 1 đối tượng trong powerpoint 2010?

Ví dụ mình muốn đối tượng đó xoay khi click vào 1 trong số nhiều đối tượng khác
5 câu trả lời 5