"Í ọe" đó là tất cả những gì tôi muốn nói cảm giác thật Í ọe bà mọe cũng chạy?

8 câu trả lời 8