Ai giúp mình với: Tìm m để hàm số y=x^3 - 3mx + 2 có nghiệm duy nhất?

4 câu trả lời 4