Thôn tâm lý cũng giống làng bạn bè mới xanh um tùm của mùa hè, mà giờ đã vào cuối thu rồi, lá đã rụng gần hết, chuẩn bị vào đông...?

mặt đất cũng chẳng buồn phủ vài chiếc lá vàng, thỉnh thoảng vài chiếc lá vàng từ nơi khác bay vào rồi lại bay ra.... im lìm ..im lìm ngủ đông.
Cập nhật: ờ quên hỏi: làm sao để giữ được thiện cảm của người ta dành cho mình mà không làm tổn thương xung quanh?
11 câu trả lời 11