Yêu con đắm đuối?

Mọi chuyện đầu tư đều phải lèo lái
Thành nỗ hay lại của dì cơ ?
Sự cố vô biên biến thì vô định
Ai về cho tịnh tâm khỏi bịnh rù .
3 câu trả lời 3