Tuổi ônghùng bốhùng vàhùng là 120 tuổibiết rằng tuổi ông hùng hơn tổng số tuổi 2bố con là 20 tuổi và gấp 7 lần tuổi hùng tính tuổi ba nguoi?

6 câu trả lời 6