Thất bại1. (Hoặc d.) .2. Không đạt được kết quả, mục đích như dự định; trái với thành công.?

Câu ở trên có nghĩa là:
Con người hoặc là người đó là người thành công hoặc là người đó thất bại có đúng không?
Nếu con người nào có nỗi sợ thất bại thì bắt buộc con người đó phải tìm cách để thành công có đúng không?
Mà bí quyết là cách để thành công cho nên bắt buộc người đó phải làm theo bí quyết có đúng không?
4 câu trả lời 4