Ai sắp đi khám nghĩa vụ quân sự không. Mình chim bé đi khám ngại vkl :(?

11 câu trả lời 11